| | | | | | | | | | |
        

Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

ЖУРНАЛ "БИЛИМ ЖАНА ТАРБИЯ"БИЛИМ ЖАНА ТАРБИЯ МАХМУД КАШГАРИ-БАРСКАНИ АТЫНДАГЫ ЧЫГЫШ УНИВЕРСИТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ

Редакция айрым макалаларды кеңири талкуулоо максатында жарыялайт жана автордун көз карашы менен дал келбей калышы мүмкүн.
Журналга жарыяланган материалдар Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялоо комиссиясы тарабынан илимий макала катары таанылат.
Журнал Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде катталган, каттоо күбөлүгү №642.
Журнал Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялоо комиссиясынын рецензиялануучу илимий басылмаларынын тизмесине киргизилген (протокол 2п/ж-4/20 от 22.02.2017)

Журналдагы макаланы басып чыгарууда шилтеме берүү зарыл.
Журнал Кыргыз Республикасына жана КМШ өлкөлөрүнө таратылат. ISSN 1694-5468
Жазылуу индекси 77466
Дареги: Бишкек шаары, Эл акыны Эсенгул Ибраев көчөсү, 6а
Тел.: (0-312)33-73-81; (0-312)33-73-69; (0-312)63-05-97

Еmail: info@chygysh.kg

Web: www.chygysh.kg


Редакция может публиковать отдельные статьи полемического характера, и ее точка зрения может не совпадать с позицией авторов.
Материалы, опубликованные в журнале, признаются ВАК Кыргызской Республики в качестве научной статьи.
Журнал зарегистрован Министерством юстиции КР, свидетельство о регистрации № 642.
Журнал внесен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК КР
(протокол 2п/ж-4/20 от 22.02.2017)
Ссылка на журнал при печати материала обязательна.
Журнал распространяется в Кыргызской республике и в странах СНГ.

ISSN 1694-5468
Подписной индекс 77466
Адрес: Бишкек, ул. Э.Ибраева 6-а (бывшая Волгоградская)
Тел.: 0(312) 33-73-81; 33-73-69; (0-312)63-05-97

Еmail: info@chygysh.kg

Web: www.chygysh.kg
The editorial office can publish the articles of polemical character but its point of view cannot be shared with the author's position.

The articles published in the journal can be admitted as a scientific article by the Highest Attestation Commission of the Kyrgyz Republic.

The journal is registered by the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic. Registration Certificate is # 642.

While printing any material it is necessary to refer to the journal.
The journal is distributed in the Kyrgyz Republic and CIS countries as well.

ISSN 1694-5468
Subscription index 77466
Address: Bishkek, E. Ibraev st. 6-а (Volgogradskay st.)
Tel.: 0(312) 33-73-81; 33-73-69; (0-312)63-05-97

Еmail: info@chygysh.kg

Web: www.chygysh.kg

© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"